elienai's Soul
Return Home Next Profile Previous Profile

elienai

  • Headline:
    e nois memo kkk
  • Worthiness:
    ajudo moradores de rua e faço conscientização sobre drogas e anarquismo.
  • Rank: #786 Karma Points: 20 Yesterday's Points: 0

elienai's Actions

About elienai

  • First Name: elienai Gender: Male
  • Age: 23 Location: Brazil
  • Religion: Christianity  

elienai's Recent Karma