Faro's Soul
Return Home Next Profile Previous Profile

Faro

  • Headline:
    speechless
  • Worthiness:
    speechless
  • Rank: #435 Karma Points: 44 Yesterday's Points: 0

Faro's Actions

About Faro

  • First Name: Faro Gender: Male
  • Age: 31 Location: Czech Republic
  • Religion: Zoroastrianism  

Faro's Recent Karma